Logo_Kings_of_Search_blauw-Transparant

Algemene voorwaarden Kings of Search

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Kings of Search, statutair gevestigd te Tilburg, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59752262;
2. Opdrachtgever: de wederpartij van Kings of Search;
3. Overeenkomst: hetgeen tussen partijen is en/of wordt overeengekomen;

4. Offerte: de aanbieding van Kings of Search.

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle Offertes, Overeenkomsten en/of leveranties van Kings of Search.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kings of Search, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene en bijzondere voorwaarden is uitgesloten.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Kings of Search en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.6 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bindend.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomsten
3.1 Alle Offertes van Kings of Search en uitingen op haar website met betrekking tot haar diensten en werkzaamheden zijn vrijblijvend.
3.2 Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand na schriftelijke óf digitale bevestiging door Kings of Search en Opdrachtgever. Een bevestiging per e-mail geldt uitdrukkelijk als een schriftelijke bevestiging.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de Kings of Search daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kings of Search anders aangeeft.
3.5 Kings of Search is gerechtigd om bij of na het sluiten van de Overeenkomst zekerheid van de Opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. In gebreke van het tijdig doen stellen van naar het oordeel van Kings of Search voldoende zekerheid, is Kings of Search gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel haar verplichtingen die volgen uit de Overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat Opdrachtgever tot genoegen van Kings of Search aan haar verplichtingen (tot zekerheidsstelling) heeft voldaan.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Kings of Search zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Kings of Search heeft slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.2 Kings of Search mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
4.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kings of Search aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kings of Search worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kings of Search zijn verstrekt, heeft Kings of Search het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4.4 Kings of Search is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Kings of Search is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Kings of Search de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de door Kings of Search gefactureerde kosten met betrekking tot die fase zijn voldaan.
4.6 Indien door Kings of Search of door Kings of Search ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.7 Opdrachtgever vrijwaart Kings of Search voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Kings of Search zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Kings of Search de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Kings of Search daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.5 In afwijking van lid 3 zal Kings of Search geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Kings of Search kunnen worden toegerekend.

Artikel 6: Tarieven
6.1 Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijke bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Kings of Search, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Kings of Search is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te indexeren.
6.2 De prijzen en tarieven in een Offerte zijn exclusief BTW, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
6.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Kings of Search niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden, zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.
6.5 Voorts is Kings of Search gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen. Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
6.6 Bovendien mag Kings of Search de tarieven verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, dat in redelijkheid niet van Kings of Search mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Kings of Search zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Kings of Search zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 7: Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Kings of Search aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
7.2 Bezwaren tegen (de hoogte van de) factuur en/of klachten over de verrichte werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.
7.3 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever per direct rente verschuldigd aan Kings of Search, groot 1% per maand. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden om aan Kings of Search alle in dat kader gemaakte buitengerechtelijke kosten te vergoeden, te weten een vergoeding van 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,-.
7.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Kings of Search op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7.5 Kings of Search heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Kings of Search kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Kings of Search kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
8.1. De eigendom van geleverde zaken wordt door Kings of Search uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
8.2. Het staat de Opdrachtgever niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Kings of Search de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.
8.3. De Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Kings of Search de zaken aan Kings of Search ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Kings of Search of aan de door Kings of Search aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.
8.4. Kings of Search verschaft overeenkomstig het gestelde onder 8.1 aan de Opdrachtgever het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Kings of Search ten behoeve van andere aanspraken die Kings of Search op de Opdrachtgever heeft. De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Kings of Search zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 453,78 voor ieder dag dat de Opdrachtgever hiermee nalatig blijft.

Artikel 9: Onderzoek, reclames
9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Kings of Search. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kings of Search in staat is adequaat te reageren.
9.2 Indien een klacht gegrond is, zal Kings of Search de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Kings of Search slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 10: Opzegging
10.1 Opzegging is mogelijk tegen het einde van de looptijd, welke minimaal 6 maanden is, met een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Opzegging dient steeds schriftelijk plaats te vinden.
10.2 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
10.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Kings of Search recht op een direct opeisbare vergoeding zoals hierna bepaald:
a. Abonnement: in geval van een abonnement zal de tussentijdse opzegging worden opgevat als een opzegging tegen het einde van de looptijd en dient Opdrachtgever de totale abonnementskosten tot einde looptijd, te verminderen met niet geïnvesteerde/ingekochte mediakosten, te betalen;
b. Project: in geval van een project (bijv. bouw Google Ads account) is Opdrachtgever de volledige opdrachtsom, te verminderen met de reeds betaalde bedragen, verschuldigd;
c. Campagne: in geval van een campagne is de Opdrachtgever de volledige opdrachtsom, te verminderen met de reeds betaalde bedragen en het niet verbruikte mediabudget, verschuldigd.
10.4 Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichtte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
10.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Kings of Search, zal Kings of Search in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Kings of Search extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding
11.1 Kings of Search is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt na het sluiten van de overeenkomst Kings of Search ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichting niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
11.2 Voorts is Kings of Search bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kings of Search op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Kings of Search de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
11.4 Kings of Search behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Kings of Search aanvaart aansprakelijkheid voor schade die Opdrachtgever heeft geleden indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Kings of Search.
12.2 Indien Kings of Search aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kings of Search beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.3 Kings of Search is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
12.4 Alle vorderingen van Opdrachtgever vervallen in ieder geval nadat er één jaar is verstreken nadat Opdrachtgever bekend was of in redelijkheid bekend kon zijn met deze vordering.

Artikel 13: Overmacht
13.1 In geval van overmacht heeft Kings of Search het recht de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Kings of Search is gehouden om enige schade te vergoeden.
13.2 Onder overmacht wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers van Kings of Search, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, die niet aan de Kings of Search is toe te rekenen en buiten haar wil om geschieden. Van overmacht aan de zijde van Kings of Search is onder andere sprake in geval van een algemeen tekort aan zaken en diensten, daaronder begrepen door haar ingeschakelde derden, benodigd voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst, oorlog, terrorisme, oorlogsgevaar, rellen, oproer, of andere verstoringen van de publieke orde, stroomuitval, brand, natuurrampen, overstroming van haar kantoorpand, staking, beperkende overheidsmaatregelen, het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen en andere oorzaken die de werkzaamheden van Kings of Search onmogelijk maken.

Artikel 14: Persoonsgegevens
14.1 In geval van het verwerken of bewerken van persoonsgegevens, zullen partijen hierover afspraken maken en vastleggen in een separate overeenkomst.
14.2 Opdrachtgever vrijwaart Kings of Search voor alle aanspraken van derden jegens Kings of Search, die het gevolg zijn van het niet (volledig) nakomen door Opdrachtgever van de geldende privacy wet- en regeling.

Artikel 15: Geheimhouding
15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
15.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Kings of Search gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Kings of Search zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Kings of Search niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16: Intellectuele eigendom
16.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten blijven berusten bij Kings of Search of bij de derde partij van wie Kings of Search het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze rechten te gebruiken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
16.2 Alle door Kings of Search verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Kings of Search worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
16.3 Kings of Search behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
16.4 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000,- per overtreding. Deze boete doet niets af aan enig (wettelijk) recht op schadevergoeding van Kings of Search, als gevolg van de overtreding van dit artikel door Opdrachtgever.

Artikel 17: Toepasselijk recht
17.1 Op alle Overeenkomsten die Kings of Search sluit is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland- West-Brabant, locatie Breda.